facebook tracking
Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

MEDGIVANDE TEAMTAILOR

Inledning
I denna integritetspolicy beskrivs hur och för vilka ändamål Ambea med dotterbolag Nytida, Vardaga samt Lära (hädanefter ”vi” och ”oss”) samlar in och använder dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa igenom denna Integritetspolicy.

Integritetslagstiftning
Vi behandlar alla dina personuppgifter enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (”GDPR”) som ersätter personuppgiftslagen (Pul) (1998:204) den 25 maj 2018.

Personuppgifter
Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera dig som enskild individ. Vanligt förekommande i Teamtailor är namn, e-post, bilder och videor samt e-post kommunikation som förs mellan kandidat och rekryterare.  Ambea behandlar endast personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för Ambeas rekrytering eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter (uppgifter om facktillhörighet, hälsa etcetera).

Personuppgiftsansvarig
Även om dina personuppgifter kommer att hanteras av olika bolag inom Ambea koncernen är den ytterst personuppgiftsansvarige: 

Ambea AB (publ)
Evenemangsgatan 21, 171 29 Solna
E-post: dataskyddsombud@ambea.se

Var vänlig notera att ovan kontaktinformation endast finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter, inte för att ta emot ansökningar.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Intresseanmälan (att connecta)
 
Vid en intresseanmälan via vår hemsida ber vi dig ange namn, yrkesroll, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas i vår kandidatdatabas. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna kontakta dig angående rekrytering till potentiella tjänster. Vi kan även komma att sända marknadsföring såsom nyhetsbrev till den e-postadress och det telefonnummer du angett. Vi kan även komma att genomföra undersökningar i syfte att förbättra kandidatupplevelsen i rekryteringsprocessen. Observera att dessa email kan komma från den leverantör som vi utsett för ändamålet. Ingen annan information än din emailadress överförs till denna leverantör.

Behandlingen baserar sig på ditt samtycke, och du kan när som helst dra tillbaka detta genom att kontakta oss. Dina uppgifter kommer att raderas efter 24 månader om du inte inom denna tid sökt en tjänst eller varit involverad i en rekryteringsprocess. Om du vill att uppgifterna ska raderas innan de 24 månaderna har gått, vänligen kontakta oss.

Söka en tjänst via vår hemsida
På vår hemsida har du möjlighet att ansöka utannonserade tjänster. Vi ber dig då om namn och kontaktuppgifter, och du har möjlighet att bifoga CV, personligt brev och annan dokumentation som du tror kan vara relevant för uppdraget du söker. Ofta får du även svara på frågor i ett frågeformulär. För att kunna bedöma om du är lämplig för det uppdrag du söker behöver vi namn och kontaktuppgifter samt uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet.

De uppgifter du sänder sparas i vår kandidatdatabas och behandlas i syfte att utvärdera om du är lämplig för den utlysta tjänsten du sökt, men även för att se om vi har liknande tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Detta innebär att vi kan komma att kontakta dig gällande andra tjänster än den du specifikt sökt. Det kan också vara en annan chef som kontaktar dig än den som fanns i den annons du valde att söka till.

Vi samlar även in data från tredje part, som Facebook, LinkedIn och via andra offentliga källor. Detta kallas "Sourcing" och utförs manuellt av våra anställda eller automatiskt i Tjänsten. I vissa fall kan befintliga anställda göra rekommendationer om potentiella arbetssökande. Sådana anställda kommer att lägga till personuppgifter om potentiella arbetssökande. Här kan förekomma att vi samlar in offentligt tillgänglig information om dig.  I de fall detta görs anses den potentiella arbetssökanden som Användare inom ramen för denna sekretesspolicy och kommer att informeras om behandlingen.

Vi sparar all kommunikation vi har med dig angående rekryteringsprocessen och eventuella tjänster så länge du finns i vår databas för att på bästa sätt kunna erbjuda vidare förslag på tjänster till dig och för att kunna följa upp eventuella önskemål och klagomål från dig.

Läs mer nedan om hur dina personuppgifter behandlas under Rekryteringsprocessen.

Att dra tillbaka samtycke
Behandlingen grundar sig på ditt samtycke, vilket du när som helst kan dra tillbaka. Om du drar tillbaka ditt samtycke till att finnas i vår kandidatdatabas för rekrytering till olika tjänster kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i syfte att hitta en tjänst åt dig och du kommer inte längre att vara sökbar för våra rekryterande chefer. Om du varken sökt en tjänst eller varit involverad i en rekryteringsprocess de senaste 24 månaderna kommer dina personuppgifter att raderas. Om du sökt en tjänst eller varit involverad i en rekryteringsprocess de senaste 24 månaderna kommer dina personuppgifter att arkiveras i 24 månader från avslutad rekryteringsprocess, och först därefter raderas, då vi har ett berättigat intresse av att kunna påvisa varför vi valt att en kandidat vid eventuell tvist om påstådd diskriminering.

Inaktivitet
Om du inte sökt en tjänst eller varit involverad i någon rekryteringsprocess på 24 månader kommer vi att ställa en förfrågan till dig via email om huruvida du fortsatt vill vara sökbar i databasen. Förfrågan sänds löpande var tjugofjärde månad vid inaktivitet. Om du inte ger ditt samtycke till att vara sökbar i databasen kommer dina personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i stycket ovan avseende tillbakadragande av samtycke.


REKRYTERINGSPROCESSEN

De uppgifter som finns om dig i vår kandidatdatabas kommer att användas av oss för att utvärdera om du är lämplig för viss tjänst som du sökt eller annan tjänst vi tror kan vara intressant för dig.

Om vi tror att du kan vara lämplig för en annan tjänst än den du sökt kommer vi att dela din information med lämplig chef. Vi kan även begära ytterligare information om dig som behövs för att utvärdera om du är lämplig för tjänsten. Vi sparar detta i kandidatdatabasen. Om du blir anställd finns dina uppgifter fortfarande kvar i 24 månader pga det i mycket sällsynta fall kan komma en överklagan till diskrimineringsombudsmannen.

Under rekryteringsprocessen kommer vi även att spara;
- Mer utförlig information om din erfarenhet, kompetens och önskemål som insamlas vid intervju med dig.
- Vi använder oss av personlighetstester för vissa roller i samband med rekryteringen. Testresultaten raderas automatiskt efter 1 månad i systemet. 
- Vi kan begära att få kontakta de referenser du angivit. Utlåtanden från referenserna sparas i form av referenssammandrag.
- Beroende på typen av tjänst kan vi behöva en kopia på din ID-handling, SSK legitimation, utbildningsbevis och tjänstgöringsbevis.

- För vissa tjänster krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret, på grund av den verksamhet som vi bedriver. Vi tar ej kopior eller gör anteckningar om vad som står i utdraget. Vi kan dock göra en notering om att vi har granskat utdraget samt vilket datum detta skedde.  

I de fall registerutdragen gäller LSS barn med funktions-nedsättning eller HVB (Familjehem) ska original/kopia sparas i personalakt i minst två år. Övriga registerutdrag ska omgående förstöras och inte sparas, varken i digital eller fysisk form, såvida personen inte har bett att få tillbaka utdraget i original.

Du kan begära att få tillbaka utdraget. Viktigt att du meddelar detta vid överlämningstillfället då vi annars raderar det omgående efter vi tagit del av detta.

Behandlingen grundar sig på ditt samtycke, vilket du när som helst kan dra tillbaka. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke till behandling i rekryteringssyfte avseende viss tjänst kan du göra detta genom att meddela oss. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter i syfte att rekrytera dig till den specifika tjänsten. Om du önskar att inte längre vara sökbar i databasen för tjänster, se avsnittet Att dra tillbaka samtycke under Söka ledig tjänst på vår hemsida..

NYHETSBREV
Om du finns i vår kompetensdatabas på grund av att du gjort en intresseanmälan, sökt en tjänst eller är anställd av oss kan vi komma att sända dig nyhetsbrev och annan marknadsföring. Sådan behandling baserar sig på vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss till dig som är registrerad eller anställd hos oss.

Vi kan komma att använda din e-postadress för att sända nyhetsbrev till dig. Sådan prenumeration baserar sig på ditt samtycke som du har rätt att dra tillbaka när du vill. Om du önskar att sluta motta nyhetsbrev har du möjlighet att när som helst säga upp nyhetsbrevet genom att klicka på länk i e-postmeddelandet.

 

MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Leverantörer

Vi kommer inte att sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till våra noggrant utsedda leverantörer och underleverantörer i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer och säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR. 

Vi kan också åläggas att ge information till myndigheter eller juridiska rådgivare, om det krävs av oss enligt lag, myndighetsbeslut, eller i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende.

Dina personuppgifter behandlas av våra leverantörer för att underlätta och effektivisera rekryteringsprocessen. Sådan behandling baserar sig på vårt berättigade intresse att kunna bedriva rekrytering. Vi väljer noga partners för att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagsstiftning. T ex Teamtailor som tillhandahåller rekryteringssystemet, server-och hostingföretag, företag för e-post utskick, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till rekryteringstjänsten Teamtailor. Informationen kan t ex bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av tjänsten. Vi kan komma att dela aggregerad information till ovan tredje parter, t ex statistik över internettrafik, eller det geografiska läget för användandet av tjänsten och e-post adress i syfte att utföra enkäter för att förbättra kandidatupplevelsen.

RÄTTNING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER
Vi gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter korrekta och radera dessa när det inte längre finns en rättslig grund för behandling. Du har dock utöver detta en generell rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. För att tillvarata dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. I vissa fall kan vi inte tillmötesgå din begäran om radering, då vi har en skyldighet enligt lag eller en annan rättslig grund att behålla vissa uppgifter. Se respektive avsnitt ovan för specifik information om radering.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av dig från en rekryteringsprocess och/eller radera dig från vår kandidatdatabas om det framkommer att du har anmärkningar i utdrag från IVO eller brottsregister, om vi bedömer att du av andra skäl inte är lämplig för en tjänst eller om vi anser att du av andra skäl bör stängas av från rekryteringsprocess eller tas bort från databasen.

Vi kan komma att anonymisera dina personuppgifter istället för att radera personuppgifterna. Anonymisering innebär att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig.


COOKIES

Vi använder cookies i vårt rekryteringsverktyg. Läs mer om cookies i vår cookie-policy.


ÄNDRINGAR I DENNA POLICY
Vänligen notera att denna Integritetspolicy kan komma ändras från tid till annan. Vi kommer att publicera sådana ändringar i på vår hemsida, och om ändringarna är väsentliga kommer vi tillhandahålla ett mer utförligt meddelande till dig som är registrerad hos oss.


YTTERLIGARE INFORMATION
Du har rätt att en gång om året utan kostnad begära ett registerutdrag rörande personuppgifter om dig som vi hanterar genom att kontakta personuppgiftsansvarig enligt ovan. Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen välkomnar vi dig att vända dig till oss.

Du har rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet avseende vissa personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot lag har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet. 

Jobbar du redan på Nytida?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor